Dlaczego i jak często wykonuje się pomiary.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych pozwala na uzyskanie informacji o stanie technicznym badanych instalacji czy urządzeń.Terminowa kontrola stanu technicznego ekspolatowanych, bądź całkiem nowych urządzeń, jest gwarancją długiej bezawaryjnej, a co więcej bezpiecznej dla użytkowników pracy. Wyniki pomiarów stanową o stanie technicznym  badanego przedmiotu i są podstawą decyzji o dalszejeksploatacji , bądź potrzebie dokonania remontu, serwisu danego urządzenia. Częstość pomiarów elektrycznych wynika z wymagań Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7. 07. 1994r., Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawy Prawo Energetyczne (Ustawa z dn. 10. 04. 1997r., Dz. U. z 1997r. nr 54 poz. 348 i nr 158 poz. 1042 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.) i przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21. 04. 2006r., Dz. U. z 2006r. nr 80 poz. 563).

Rodzaj pomiaeszczenia Okres pomiędzy kolejnymi pomiarami
pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar rezystancji izolacji
O wyziewach żrących co 1 rok co 1 rok
Zagrożonych wybuchem co 1 rok co 1 rok
Otwarta przestrzeń co 1 rok co 5 lat
Bardzo wilgotne(75 – 100%) co 1 rok co 5 lat
Gorące (temp. powyżej 35 st. C) co 1 rok co 5 lat
Zagrożone pożarem co 5 lat co 1 rok
Stwarzające zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III(*) co 5 lat co 1 rok
Zapylone co 5 lat co 5 lat
Pozostałe nie wymienione co 5 lat co 5 lat

Wymagane czasokresy badań kontrolnych instalacji odgromowych wynoszą:
1. Dla obiektów ochrony obostrzonej (zagrożonych wybuchem lub pożarem): 1 rok
2. Dla obiektów pozostałych: 5 lat

* budynki, ich części lub pomieszczenia ze względu na funkcje kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi w sposób następujący:
ZL I – budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób
ZL II – budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
ZL III – szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe w których może przebywać do 50 osób, koszary i inne podobne